Regulamin kursów internetowych


1. Uczestnik kursu ma obowiązek:

a) wykonania wszystkich zadań w kursie i nadsyłania w terminie sprawozdań z każdego modułu kursu.

b) powiadomienia mentora o powodach opóźnionego nadsyłania sprawozdań.

c) wypełnienia wszystkich ankiet pojawiających się w kursie.

2. Niewywiązywanie się z tych obowiązków, a w szczególności brak publikacji dwóch kolejnych sprawozdań, jest podstawą do usunięcia uczestnika z kursu.

3.  Tryb dezaktywacji uczestnika w trakcie kursu regulowany jest załącznikiem do „ Regulaminu kursów internetowych na platformie „Dobrze uczymy” pt. „Procedura dezaktywacji uczestnika kursu”

4.  Identyczne lub bardzo podobne fragmenty sprawozdań z modułu kursu traktowane będą jak plagiat.

5.  Sposób postępowania z plagiatami reguluje załącznik do „Regulaminu kursu internetowego na platformie Dobrze uczymy pt. „Procedura postępowania z plagiatem”.

6.   Sposób postępowania ze „sprawozdaniami z zastrzeżeniami”, czyli sprawozdaniami, w których uczestnik proszony jest o dokonanie uzupełnień/poprawek reguluje załącznik do „Regulaminu kursów internetowych na platformie „Dobrze uczymy pt. „Procedura postępowania w przypadku sprawozdań z zastrzeżeniami mentora”.2. Uczestnik kursu ma prawo:

a)     do odpowiedzi na pytania merytoryczne lub organizacyjne, których udziela koordynator, mentor, kierownik i konsultant (jeśli taki jest w kursie)  z wykorzystaniem funkcji rozmowy , forum kursu, wymiany mailowej, komentarza pod sprawozdaniem.

b)    uzyskiwania od mentora, komentarza do terminowo zamieszczonego sprawozdania, w przeciągu 4 dni roboczych.

c)    do nieograniczonej obecności na forum (zgodnie z regulaminem forum), zakładania nowych wątków, komentowania wypowiedzi innych.

d)     do zapoznania się z sprawozdaniami innych kursantów i komentowania ich.3. Uczestnik kursu ma prawo do ochrony danych osobowych:

a) Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

b) Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji kursu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

c) Uczestnik kursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

d) Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji kursu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.

e) Uczestnik kursu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z regulaminami poszczególnych kursów internetowych na platformie ‘Dobrze uczymy”..

f)   Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

g) Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w kursie.ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KURSU INTERNETOWEGO

  •  PROCEDURA DEZAKTYWACJI UCZESTNIKA KURSU
  •  PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PLAGIATEM
  •  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SPRAWOZDAŃ Z ZASTRZEŻENIAMI MENTORA

 

 PROCEDURA DEZAKTYWACJI UCZESTNIKA KURSU

1.    Uczestnik kursu jest zobowiązany do publikowania w terminie sprawozdań z modułów.

2.    Termin publikacji sprawozdań określony jest w kalendarzu kursu.

3.    O przyczynach braku publikacji sprawozdania w terminie uczestnik kursu zobowiązany jest informować swojego mentora lub kierownika kursu.

4.    W przypadku braku publikacji w terminie 2 kolejnych sprawozdań (drugie sprawozdanie jest spóźnione co najmniej tydzień), niepoinformowaniu o przyczynach zaistniałej sytuacji, braku kontaktu z mentorem, kierownikiem bądź  koordynatorem CEO następuje dezaktywacja uczestnika.

5.    W przypadku, kiedy istotne, obiektywne przyczyny uniemożliwiają publikację sprawozdań w terminie i mentor jest o tym powiadomiony wspólnie ustalony zostaje realny termin uzupełnienia sprawozdania. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

6.    Dezaktywacji dokonuje kierownik kursu po konsultacji z koordynatorem CEO.

7.    O dezaktywacji uczestnika z  powiadamiany mailowo zostaje:

a) uczestnik kursu,

b) kierownik kursu,

c) mentor grupy, z której jest uczestnik.

8.    W przypadku informacji o przejściu uczestnika na urlop zdrowotny, długotrwałej choroby uniemożliwiającej kontynuację kursu lub w innych przypadkach losowych – procedura postępowania ustalana jest indywidualnie z udziałem zainteresowanego, kierownika kursu i koordynatora CEO.

9.    W przypadku uczestnika, który publikuje sprawozdania, ale są to sprawozdania z zastrzeżeniami nie stosuje się procedury dezaktywacyjnej. Sposób postępowania w takich przypadkach określa „Wyciąg z procedury postępowania w przypadku sprawozdań z zastrzeżeniami mentora” będący załącznikiem do „Regulaminu”

10. W przypadku kursów płatnych, dezaktywacja uczestnika następuje w przypadku nie wniesienia opłaty za kurs w ustalonym terminie (termin płatności może być ustalony indywidualnie z koordynatorem kursu)

11. Nie przewiduje się zwrotu opłaty za kurs w razie rezygnacji uczestnika z kursu, wyjątkiem mogą być ważne wydarzenia losowe, w takim wypadku decyzję podejmuje indywidualnie koordynator kursu.PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PLAGIATEM

1. W kursach internetowych na platformie „Dobrze uczymy” można inspirować się dobrymi praktykami innych uczestników, jednak kopiowanie fragmentów lub całego sprawozdania innej osoby bez oznaczenia takiego tekstu jako cytat i podania autora traktowane będzie jak plagiat. Także sytuacja, w której dwa sprawozdania są do siebie bardzo podobne (choć występują pewne zmiany), będzie traktowana jako plagiat. W przypadku stwierdzenia plagiatu:

2. W przypadku stwierdzenia plagiatu kierownik kursu informuje uczestnika, którego sprawozdanie uznano jako plagiat o konieczności napisania innego, autorskiego sprawozdania w wyznaczonym terminie. Plagiat zostaje usunięty z platformy.

3.     W przypadku opublikowania nowego sprawozdania sprawę uważa się za zamkniętą.

4.     Brak publikacji nowego sprawozdania jest traktowany jak brak sprawozdania z modułu. W konsekwencji zastosowana zostaje PROCEDURA DEZAKTYWACJI UCZESTNIKA.

5.     Uwaga! W przypadku napisania jakiegoś fragmentu sprawozdania wspólnie przez uczestników kursu  z jednej szkoły, należy poinformować, który fragment sprawdzania jest wspólny, dlaczego i przez kogo został napisany (wymienić wszystkie nazwiska osób współpracujących).


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SPRAWOZDAŃ Z ZASTRZEŻENIAMI MENTORA

1.    W przypadkach, kiedy mentor kursu stwierdza, że w sprawozdaniu występują zasadnicze braki uniemożliwiające mu napisanie komentarza do sprawozdania (brak odpowiedzi na niektóre punkty, odpowiedzi lakoniczne uniemożliwiające właściwą ocenę sytuacji przez mentora) określa sprawozdanie jako „sprawozdanie z zastrzeżeniami” i informuje o tym uczestnika w komentarzu pod sprawozdaniem.

2.    Mentor jest zobowiązany do wyjaśnienia na czym polegają jego zastrzeżenia i jakiej zmiany/uzupełnienia oczekuje.

3.    Uczestnik kursu jest zobowiązany do uzupełnienia sprawozdania z zastrzeżeniami.

4.    Uczestnik kursu może prosić mentora o wskazówki, jeśli po wyjaśnieniach mentora nadal nie jest dla niego jasne co powinien uzupełnić.

5.    Ewentualny brak reakcji uczestnika na prośby mentora o dokonanie uzupełnień w przypadku „sprawozdania z zastrzeżeniami” nie skutkuje dezaktywacją uczestnika w kursie.

6.    Ewentualny brak reakcji uczestnika na prośby mentora o dokonanie uzupełnień w przypadku „sprawozdania z zastrzeżeniami” skutkuje nie wydaniem zaświadczenia o „ukończeniu kursu”.