Centrum Edukacji Obywatelskiej

Demokracja w Polsce – jak wszędzie na świecie – nie jest i nie będzie możliwa bez odpowiedzialnych i aktywnych obywateli. Wierzymy, że szkoła może skutecznie przygotować młodych ludzi do tej roli.
 

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych. Posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Powstała w 1994 roku z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.
Celem fundacji jest wspieranie instytucji edukacyjnych pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli, poprawa jakości pracy szkoły, a także kształtowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie.

CEO organizuje szkolenia i kursy internetowe dla nauczycieli, rad pedagogicznych i dyrektorów szkół. Współpracuje ze szkołami wdrażającymi nowe metody nauczania i oceniania, wspiera współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

CEO opracowuje szkolne programy i podręczniki z zakresu edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, scenariusze lekcji i propozycje zajęć pozalekcyjnych. Fundacja pomaga też w rozwijaniu kompetencji nauczycieli przez organizowanie wyjazdów zagranicznych. Ich celem jest poznanie sposobów prowadzenia edukacji obywatelskiej i systemu oceniania w innych krajach.

CEO angażuje się w prowadzenie akcji edukacyjnych promujących poprawę edukacji oraz propagujących wartości demokratyczne.

Wybrane programy CEO:

Szkoła ucząca się prowadzona jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności od 2000 roku. W Szkole uczącej się koncentrujemy się na poprawie szkolnej edukacji w Polsce poprzez inicjowanie i wsparcie doskonalenia pracy szkoły. Szczególnie zależy nam na skupieniu pracy dyrektora i nauczycieli na jakości procesu nauczania i uczenia się uczniów.
(dowiedz się więcej...)

Akademia uczniowska. Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania w szkołach gimnazjalnych za pomocą skutecznych programów kształcenia kompetencji kluczowych na lekcjach przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i zajęciach szkolnych kół naukowych, co zaowocuje lepszymi wynikami w nauczaniu.
(dowiedz się więcej...)

KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) to wysoko ceniony przez nauczycieli i uczniów program do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum, nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Zachęca i przygotowuje młodych ludzi do rzeczywistego udziału w życiu publicznym.
(dowiedz się więcej...)

Program Młody Obywatel umożliwia młodym ludziom prowadzenie działań służących wzrostowi zaufania, współpracy, poczucia tożsamości lokalnej i lepszej komunikacji w miejscowości.
(dowiedz się więcej...)

W Szkole pełnej energii uczniowie badają powiązania miedzy wykorzystaniem energii a polityką transportową, świadomą konsumpcją czy eksploatowaniem zasobów naturalnych. Praca nad projektem edukacyjnym wokół tych tematów umożliwia zarówno realizację założeń nowej podstawy programowej m.in. z geografii, biologii i WOS-u jak i rozwój umiejętności pracy w grupie oraz odpowiedzialnosci za otoczenie, w którym żyjemy.
(dowiedz się więcej...)

Szkoła z klasą 2.0” ma na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Zachęcamy nauczycieli do pracy z uczniami metodą projektów edukacyjnych z wykorzystywaniem TIK.
(dowiedz się więcej...)

Program Samorząd uczniowski jest skierowany do uczniów oraz nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy chcą rozwijać w swoich szkołach aktywność młodych obywateli. Udział w programie ułatwia realizację projektu edukacyjnego, wymaganego przez obecną podstawę programową.
(dowiedz się więcej...)

Program „Młodzi Aktywiści Prezydencji”, związany z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej kierowany jest do wszystkich gimnazjalistów, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, opiekunów samorządów uczniowskich, kół naukowych, redakcji szkolnych gazetek, szkolnych klubów europejskich oraz do bibliotekarzy.
(dowiedz się więcej...)

Patrz i zmieniaj to projekt edukacji globalnej wykorzystujący filmy dokumentalne. Do udziału w nim zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnajzalnych z całej Polski. W ramach projektu nauczyciele prowadzą na podstawie filmów zajęcia o globalnych współzależnościach, uczniowie zakładają kluby filmowe i prowadzą działania informacyjne.
(dowiedz się więcej...)

Program Młodzi przedsiębiorczy jest skierowany do uczniów i nauczycieli gimnazjów z całej Polski. Składa się z dwóch etapów, w trakcie których uczniowie, pracując w małych zespołach, realizują zadania z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania na platformie internetowej.
(dowiedz się więcej...)

Filmoteka Szkolna jest przedsięwzięciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w ramach którego ponad 14.000 polskich szkół otrzymało pakiet 26 lekcji tematycznych na płytach DVD. Znalazły się w nim najlepsze polskie filmy fabularne oraz dokumenty i animacje opatrzone komentarzem specjalistów. Zadaniem CEO jest przygotowanie nauczycieli i uczniów do ciekawej i efektywnej pracy z tym materiałem. Zapraszamy do udziału w projekcie Filmoteka Szkolna. Akcja!
(dowiedz się więcej...)

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w nowym, innowacyjnym projekcie - Mapa Kultury – Ludzie. Miejsca. Klimaty. Program jest realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
(dowiedz się więcej...)